Ad Altum Tõlkebüroo

Tõlk, tõlkija ja toimetaja

Erialase eristuse järgi teeb tõlk suulist tõlget ja tõlkija kirjalikku tõlget. Teksti toimetamisel eristatakse keele toimetamist ja tõlke toimetamist. Keeletoimetaja toimetab kirjalikku teksti keeleliselt, tehes tekstis stiili- ja keeleparandusi. Keeletoimetaja toimetab kas algupäraseid või tõlgitud tekste. Tõlketoimetaja toimetab tõlkeid, võrreldes neid algtekstiga ja tehes neis sisulisi, aga ka vajalikke keeleparandusi.

Tõlgile/tõlkijale esitatavad nõuded

Et meie koostööpartneriks saada, peab tõlgil/tõlkijal olema vähemalt üks nimetatud kolmest eeldusest:

  • kõrgharidus tõlkimise alal
  • kõrgharidus muul alal ja lisaks vähemalt kaheaastane dokumenteeritud tõlketöökogemus
  • vähemalt viieaastane dokumenteeritud tõlketöökogemus.

Toimetajale esitatavad nõuded

Keeletoimetajalt eeldame filoloogilist kõrgharidust ja vähemalt kaheaastast tekstide toimetamise kogemust. Eesti keele toimetaja lähtub oma töös Eesti Keele Instituudi soovitustest ja käsiraamatutest.

Tõlketoimetaja on teine kogenud tõlkija samal keelesuunal. Lisaks tõlke sisulisele kontrollimisele peab tal olema keeletoimetaja pädevus.

Tellimuse täitmiseks õige tõlgi/tõlkija valimine

Konkreetse tellimuse täitmiseks õige tõlkija valimisel lähtume valdkonnast, mida tõlkija kõige paremini tunneb. Iga valdkonna (äridokumendid, tehnika, meditsiin, õigustekstid, reklaam vms) jaoks on meil välja kujunenud kindel põhitõlkija, keda vahetame ainult siis, kui tellija vajab tõlget kiiremini, kui põhitõlkija tööde järjekord võimaldab. Sel viisil tuleme vastu klientide õigustatud soovile, et nende tõlkeid teeksid alati samad tõlkijad. See tagab alati sama terminoloogia kasutamise ja tellija erinõuete tundmise. Kui me oleme sunnitud tõlkijat vahetama, on ühtluse tagamisel abiks konkreetse kliendi jaoks loodud tõlkemälu, mida saavad kasutada kõik selle kliendi tellimusi täitvad tõlkijad. Kindla ja järeleproovitud kaadri ning tõlkemäluprogrammi kasutamine on kvaliteedi garantii.

Tõlge emakeelde või võõrkeelde

Üldjuhul tõlgivad kõik meie tõlkijad oma esimesest võõrkeelest emakeelde. Erandkorras (kui emakeelne tõlkija ei ole hetkel vaba või kui vastavas keelekombinatsioonis emakeelset tõlkijat ei ole) tõlgib tõlkija emakeelest oma esimesse võõrkeelde. Sellisel juhul (kui tellitud on tavatõlge) läbib tõlge hoolika emakeelse toimetamise. Võõrkeelde võidakse teha ka lihttõlge, kui tellijal on tõlget vaja vaid enda tarbeks, et võõrkeelse teksti sisust aru saada. Lihttõlge emakeelset toimetamist ei sisalda.

Saada tõlketeenuse hinnapäring

 tõlk