Ad Altum Tõlkebüroo

Tõlketellimuse üldtingimused

 

1. Üldsätted

1.1. Tõlketellimuse üldtingimused sätestavad tõlketeenuse tellimusega seonduva selles osas, milles ei ole eraldi kokku lepitud tellimislepingus.

1.2. Tõlketellimuse üldtingimused kehtivad kõigile tellimustele.

1.3. Kui tõlketellimuse üldtingimused on tellimislepinguga vastuolus, kehtivad tellimislepingu sätted.

 

2. Mõisted

Algtekst on tekst, mida tellija soovib tõlkida teise keelde.

Avalik tõlge on kirjalik tõlge, mis sisaldab vastavalt vajadusele kas sisulist või keelelist toimetamist, keelekorrektuuri ja väljastusülevaatust.

Hind on tõlketeenuse mahuühiku hind.

Hinnakiri on teenuse hinda kajastav dokument tõlkebüroo kodulehel.

Hinnapäring on kirjalik hinna küsimine tõlkebüroo kodulehe päringuvormi abil või vabas vormis.

Hinnapakkumine on kirjalik vastus hinnapäringule, mis sisaldab tellimuse hinda, tähtaega ja muid tellimuse tingimusi.

Järeltõlke puhul räägib tõlgitav isik lõikude kaupa, andes iga lõigu järel tõlgile aega öeldut tõlkida.

Keeleline toimetamine on tõlketeksti keeleline ja stiililine kohandamine sihtgrupi ja kasutusviisiga.

Kirjalik viitab meili, faksi või posti teel saadetud või tõlkebüroos üle antud kirjadele (sealhulgas, aga mitte ainult päringud, pakkumised, teated, kinnitused jms).

Korrektuur on tõlketeksti keeleline kontrollimine ja keele- ning kirjavigade parandamine.

Küljendamine on teksti vormindamine ja teksti ning piltide paigutamine leheküljel nii, et olulised tekstiosad oleksid esile toodud ning tulemus oleks nägus ning paberiruumi säästev.

Lihttõlge on toimetamata kirjalik tõlge, mis sisaldab väljastusülevaatust.

Lähtekeel on tellija algteksti keel.

Mahulehekülg on kirjaliku tõlke maksumuse arvestamise ühik ja sisaldab 1800 tähemärki koos sõnavahedega.

Maksumus on tõlketeenuse koguhind.

Notariaalne järeltõlge on suuline tõlge, mille puhul tõlk viibib notariaalse tehingu juures ja tõlgib lisaks notari ning kliendi lausungitele ka notariaalse dokumendi sisu.

Sihtkeel on keel, millesse tellija soovib algteksti tõlkida.

Sisuline toimetamine on algteksti ja tõlketeksti võrdlemise teel tõlke vastavuse kontrollimine ja paranduste tegemine.

Sosintõlge on suuline tõlge, mille puhul tõlk istub tõlget vajava inimese kõrval ja tõlgib ettekande teksti sosinal samaaegselt ettekandega.

Sünkroontõlge (nimetatakse ka konverentsitõlkeks) on suuline tõlge, mille puhul tõlgid on tõlgikabiinis või eraldi ruumis, kuhu pilt saalis toimuvast edastatakse kuvari abil, ja tõlgivad kõrvaklappide vahendusel samaaegselt ettekandega.

Tavatõlge on kirjalik tõlge, mis sisaldab keeletoimetamist ja väljastusülevaatust.

Teenus on tõlkebüroo osutatav tasuline teenus.

Tellija on füüsiline isik, kes tellib tõlkebüroolt teenust.

Tellimisleping on tõlkebüroo ja tellija vaheline kirjalik teenuse tellimise kokkulepe. Tellimislepinguna käsitletakse tellimise protseduuri kajastavat kirjavahetust, mis sisaldab tellija ja tõlkebüroo tellimuse kinnitust, ning tõlkebüroos tõlkekorraldaja täidetud ja kliendi allkirjastatud tellimisvormi.

Tellimus on tellimislepingu objektiks olev teenuse tellimine.

Tellija tellimuse kinnitus on tellija kirjalik vastus hinnapakkumisele, millega tellija tellib päringus nimetatud töö pakkumises nimetatud tingimustel. Tellimuse kinnitusena käsitletakse ka tõlkebüroos tõlkekorraldaja täidetud ja kliendi allkirjastatud tellimisvormi.

Tellimisvorm on tellimiskiri, mille tõlkekorraldaja täidab ja tellija allkirjastab algteksti(de) üleandmisel tõlkebüroos. Täidetud ja allkirjastatud tellimisvormi käsitletakse üheaegselt nii dokumentide üleandmis-vastuvõtmisakti kui tellimislepinguna.

Tellimise tingimused on teenuse üksikasjad:

lähtekeel, sihtkeel, teenuse nimetus:

a) suuline tõlge: järeltõlge, sosintõlge, sünkroontõlge, notariaalne järeltõlge

b) kirjalik tõlge: lihttõlge, tavatõlge, täppistõlge (dokumendi- või tehnikatõlge), kvaliteettõlge.

c) keeleline/sisuline toimetamine

d) keelekorrektuur

e) tõlkemälud

f) küljendamine

Tõlkebüroo tellimuse kinnitus on tõlkebüroo vastus tellija tellimuse kinnitusele, millega edastatakse tellimuse registreerimise number.

Tõlkebüroo on Ad Altum OÜ.

Tõlketekst on sihtkeelde tõlgitud algtekst.

Tõlkemälu on tõlkemäluprogrammiga loodud andmebaas, mis sisaldab paralleelseid lauseid/fraase kahes keeles.

Tähtaeg on kuupäev, mille jooksul tõlketekst tuleb väljastada või suulise tõlke tellimus täita.

Täppistõlge on kirjalik tõlge, mis sisaldab sisulist toimetamist ja väljastusülevaatust.

Väljastusülevaatuse käigus kontrollib tõlkekorraldaja teksti vormistust, tekstis esinevaid numbreid ja nimesid ning kõikide algteksti lõikude olemasolu tõlkes.

 

3. Hinnapakkumine

3.1. Hinnapakkumise aluseks on tõlkebüroole esitatud tellija algteksti mahulehekülgede arv või suulise tõlke arvestuslik tundide arv.

3.2. Hinnapakkumise tegemisel võetakse arvesse teksti võimalikku pikenemist tõlkimisel.

3.3. Hinnapakkumine sisaldab mahulehekülje (tunni) hinda, tellimuse arvestuslikku mahtu ja tõenäolist maksumust algteksti mahtu (suulise tõlke kestust) arvestades, töö valmimise tähtaega (suulise tõlke toimumise kuupäeva ja kellaaega) ning tingimusi.

3.4. Hinnapakkumine kehtib ühe kuu jooksul selle esitamisest või selles nimetatud ajani.

 

4. Teenuste tellimine ja osutamine

4.1. Kirja teel tellimise protseduur on järgmine:

tellija esitab hinnapäringu,

tõlkebüroo saadab päringule vastuseks hinnapakkumise,

pakkumise sobivuse korral saadab tellija tõlkebüroole tellimuse kinnituse ja algteksti (abimaterjalid),

tõlkebüroo kinnitab tellimuse omalt poolt, saates tellijale tellimuse registreerimise numbri ja kinnitatud tähtaja.

4.2. Tellimise protseduuri kajastava ja tellija ning tõlkebüroo tellimuse kinnitust sisaldav kirjavahetus on siduv tellimisleping, millele kehtivad käesolevad tingimused.

Tõlkebüroos tellimise korral on tellimislepinguks tõlkekorraldaja täidetav tellimisvorm. Tellimisvorm trükitakse kahes eksemplaris, millest üks jääb tõlkebüroosse ja teise saab tellija. Mõlemad pooled allkirjastavad mõlemad eksemplarid.

4.3. Tõlkebüroo ei kinnita tellimust ja tähtaega ega alusta tellimuse täitmist enne tellijalt tellimuse kinnituse ja algteksti saamist.

4.4. Tõlkebüroo täidab tellimuse tellimislepingus kokku lepitud tingimustele vastavalt.

4.5. Iga tellimuse kinnitusele järgnev teade on käsitletav tellimislepingu muudatusena, mis hakkab kehtima, kui teine pool on selle kirjalikult kinnitanud.

4.6. Tellimuse muudatustest tingitud tõlketöö maksumuse suurenemine jääb tellija kanda.

 

5. Tellimuse täitmise tähtaeg

5.1. Tõlkebüroo esitab kirjaliku töö hiljemalt tellimuse kinnituses märgitud tähtajal.

5.2. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, siis loetakse tähtajaks tähtaja kuupäeva kõiki 24 tundi.

5.3. Hilisemate muudatuste korral tellimuse mahus määrab tõlkebüroo uue tähtaja vastavalt oma tööde graafikule, teavitades sellest viivitamatult tellijat. Kui uus tähtaeg tellijale ei sobi ja tõlkebüroo ei saa tellija soovidele vastu tulla, siis kohustub tellija tellimuse tühistamise korral kinni maksma tellimuse maksumuse proportsionaalselt juba täidetud osaga.

5.4. Kui tõlkebüroo on sunnitud muutma tellimuse tähtaega temast olenevatel mõjuvatel põhjustel, näiteks tõlkija haigestumise tõttu, ja tellija tühistab tellimuse, kuna tõlkebüroo pakutud uus tähtaeg talle ei sobi, siis kohustub tellija kinni maksma tellimuse maksumuse proportsionaalselt juba täidetud osaga.

 

6. Teenuse hind ja maksumus

6.1. Teenuste hinnad on sätestatud vastavas hinnakirjas. Kehtivad hinnakirjad on tõlkebüroo kodulehel www.adaltum.ee.

6.2. Tõlkebürool on õigus teha hinnakirjades muudatusi. Muudatused jõustuvad muudatuste tegemisele järgnevast päevast.

6.3. Kui hinnapakkumise hind erineb teenuse hinnast hinnakirjas, siis kehtib pakkumise hind.

6.4. Kui tellimislepinguga ei ole kokku lepitud teisiti, siis arvestatakse tõlketöö maksumus tõlketeksti tähemärkide või suulise tõlke tegeliku tundide arvu alusel.

 

7. Maksetingimused

7.1. Tõlkebürool on õigus nõuda tellijalt enne tellimuse täitma asumist ettemaksu tellijaga kokkulepitud ulatuses, kuid mitte rohkem, kui 50% hinnapakkumises nimetatud hinnast.

7.2. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, kohustub tellija tasuma kogu tellimuse maksumuse enne tõlketöö väljastamist.

7.3. Kui tõlkebüroo väljastab tõlketöö tellijale enne kogu maksumuse tasumist, kohustub tellija tasuma talle esitatud arve hiljemalt arvel märgitud maksetähtajaks või kahe nädala jooksul arve väljastamisest.

7.4. Arve esitatakse tellija või selle asutuse/ettevõtte nimel, mida tellija esindab.

7.5. Arve tasumise eest vastutab tõlketöö tellinud füüsiline isik.

7.6. Tellimuse tühistamisel tellijast olenevatel põhjustel ja punktides 5.3 ja 5.4 loetletud põhjustel kohustub tellija kinni maksma tellimuse maksumuse proportsionaalselt juba täidetud osaga.

7.7. Kõik maksmisele kuuluvad summad loetakse tasutuks, kui vastav summa on laekunud tõlkebüroo arveldusarvele või on makstud sularahas tõlkebüroole.

7.8. Sularahas maksmist tõendab kassaorderi kviitung või vastav tempel arvel/tellimiskirjal.

7.9. Üle ühe kuu maksmata arved annab tõlkebüroo üle inkassofirmale.

7.10. Tõlkebürool on õigus nõuda tellijalt viivist 0,15% (null koma viisteist protsenti) õigeaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest. Kõik võlgade sissenõudmise kulud (inkassofirma nõuded) jäävad võlglase kanda.

 

8. Tõlketöö üleandmine

8.1. Valmis tõlketekst väljastatakse tellijale tellimislepingus määratletud viisil.

8.2. Paberkandjal esitatud dokumendid ja nende tõlked väljastatakse tellimiskirja alusel.

8.3. Tellija kohustub tõlketöö üle vaatama ja selle aktsepteerima või parandamiseks tagastama hiljemalt ühe kuu jooksul tõlketeksti väljastamisest alates. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

 

9. Vastutus

9.1. Tõlkebüroo kohustub läbi vaatama kõik pretensioonid, mille tellija esitab hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tõlketeksti väljastamist.

9.2. Tõlkebüroo kohustub omal kulul ja viivitamatult tegema tõlketekstis kõik vajalikud ja õigustatud parandused.

9.3. Tõlkebüroo ei vastuta tellija ega kolmandate isikute tehtud paranduste eest.

9.4. Tõlkebüroo vastutus on piiratud maksimaalselt tellimuse maksumusega.

 

10. Konfidentsiaalsus

10.1. Kõigi tellija esitatud algtekstide ja dokumentide sisu käsitletakse konfidentsiaalsena.

10.2. Tõlkebüroo kohustub tagama kõigi oma töötajate ja alltöövõtjate konfidentsiaalsuse nõudest kinnipidamise.

 

11. Dokumentide säilitamine

11.1. Tõlkebüroo säilitab algtekste ja tõlketekste elektrooniliselt kahe aasta jooksul tellimuse esitamisest.

11.2. Paberkandjal esitatud algdokumente ja kinnitatud dokumenditõlkeid, millele tellija ei ole järgi tulnud, säilitab tõlkebüroo ühe aasta jooksul tellimuse esitamisest.

11.3 Tellimiskirju ja tellimislepinguna käsitletavat kirjavahetust säilitab tõlkebüroo ühe aasta jooksul tellimuse esitamisest.

 

12. Vaidluste lahendamine

12.1. Tõlkebüroo ja tellija vaheline vaidlus püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Iseseisvalt lahendamatute erimeelsuste korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

 

Saada hinnapäring

tõlketellimuse